Çàêðûòü ýòî ñîîáùåíèå Íàø èíòåðíåò ìàãàçèí îïòîâûõ öåí — Ýëåêòðî Õàòà

Îïòîâàÿ ïðîäàæà:

1.«²ÑÊÐÀ» ÂÀÒ
2.«GENERAL ELECTRIC»
3.«IEK»
4.Mirsa® Òóðöèÿ
5.Pakosan® Òóðöèÿ
6.«NILSON» Òóðöèÿ
7.«ÑÂÅÒ» Âèòåáñê
8.«Ïåðøîòðàâåíñüêèé çàâîä åëåêòð. ôàðôîðó» ÂÀÒ
9.«Ñàìáèðñêèé ðàäèîçàâîä «Ñèãíàë »ÒçÎÂ

Ïîëíûé ïðàéñ-ëèñò

Íàøè ïàðòíåðû

Òîâàðíèé àñîðòèìåíò ÂÀÒ „²ñêðà” íàë³÷óº ïîíàä 280 âèä³â ëàìï çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ êâàðöåâî-ãàëîãåíí³, ì³í³àòþðí³, àâòîìîá³ëüí³, íàòð³ºâ³ ³ ðòóòí³, êîìïàêòí³ ëþì³íåñöåíòí³ òà ëàìïè-ôàðè. Òîâàðèñòâî ïîñò³éíî âäîñêîíàëþº ³ñíóþ÷³ òåõíîëî㳿 ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ ìàòåð³àë³â,

Ñ òåõ ïîð, êàê Òîìàñ Ýäèñîí èçîáðåë áîëåå ñîâåðøåííóþ íèòü äëÿ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, GE ñäåëàëà ìèð çíà÷èòåëüíî ñâåòëåå. 130 ëåò ñïóñòÿ ìû ïðîäîëæàåì ïðåäîñòàâëÿòü èííîâàöèîííûå ïðîäóêòû äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî, ïðîìûøëåííîãî è êîììåð÷åñêîãî ðûíêîâ.

ÎÎÎ «Áåëûé ñâåò 2000» âåä¸ò ñâîþ èñòîðèþ ñ 1997 ãîäà. Çà âñå âðåìÿ ðàáîòû âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì îòðàñëè è ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê ðàáîòå ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè áûëè è îñòàþòñÿ ãëàâíûìè ïðèîðèòåòàìè êîìïàíèè.

Çàâîä ÃÐË ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëåì ãàçîðàçðÿäíûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà, îäíèì èç âåäóùèõ â îòðàñëè ñâåòîòåõíèêè. Ðàñøèðåíèå ïîòðåáíîñòè ðûíêà â íîâûõ âèäàõ ïðîäóêöèè ïðèâîäèò ê ñòðåìèòåëüíîìó ðàçâèòèþ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ â íîìåíêëàòóðå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

Ïðåäïðèÿòèå "ÑÂÅÒÓÑ"® (ã.Îìñê) - ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü áûòîâûõ ñâåòèëüíèêîâ ïîä òîðãîâîé ìàðêîé "ÑÂÅÒÓÑ"® ðàáîòàåò íà ñâåòîòåõíè÷åñêîì ðûíêå Ðîññèè, ñòðàí ÑÍà ñ 2000 ãîäà. Ïðåäïðèÿòèåì îñâîåí âûïóñê áîëåå 300 íàèìåíîâàíèé áûòîâûõ ñâåòèëüíèêîâ, äåêîðàòèâíûõ ïîäñòàâîê ïîä öâåòû.

Ìèññèÿ ãðóïïû êîìïàíèé ÊÝËÇ – ýòî ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êà÷åñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà. Ìû çàèíòåðåñîâàíû â ïðîäâèæåíèè ïðîäóêöèè íà ðûíêàõ ñáûòà â ðåãèîíàõ Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Íàøà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíûì ëèäåðîì â Ðîññèè ïî ïðîèçâîäñòâó èíôðàêðàñíûõ çåðêàëüíûõ ëàìï

Ïðåäïðèÿòèå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ìàññîâîì âûïóñêå ëàìï íàêàëèâàíèÿ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ëàìï ìåñòíîãî îñâåùåíèÿ, ëàìï äëÿ äîðîæíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà íàïðÿæåíèå ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì àâòîëàìï ïðåäïðèÿòèÿì èçãîòàâëèâàþùèì ñâåòîñèãíàëüíóþ è îñâåòèòåëüíóþ àïïàðàòóðû äëÿ âñåõ àâòîìîáèëüíûõ çàâîäîâ

Îñíîâíîé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî, ðåàëèçàöèÿ è ýêñïîðò âêëþ÷àòåëåé, ðîçåòîê, ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êîðîáîê è îñâåòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êîìïàíèÿ îêàçûâàåò óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ñåðòèôèêàòîì êà÷åñòâà ISO 9001:2000.